Friday, October 10, 2008

अर्घाखाँचीका फोटोहरु

अर्घाखाँचीका सम्पूर्ण फोटोहरु निम्न अनुसार राखिएको छ। कृपया लिन्कमा क्लिक गरी हेर्न् सक्न्नु हुनेछ। भिडियोको लागि http://www.youtube.com/arghakhanchitimes बाट हेर्न्न सक्न्नु हुनेछ, यि सबै फोटा - भिडियोहरु रमेश मिश्र, ( बि.बि.सी) लण्डनबाट उप्डेट गरिएको हो ।
अर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post.html अर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_01.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ३ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_5205.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ४ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_7259.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ५ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_02.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ६ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_1460.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ७ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_9936.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ८ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_03.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ९ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_04.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १० - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_9320.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग ११ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_07.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १२ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_4335.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १३ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_8937.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १४ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_5669.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १५ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_8687.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १६ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_9670.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १७ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_693.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १८ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_9135.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग १९ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_08.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २० - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_8940.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २१ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_6279.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २२ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_3400.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २३ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_4604.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २४ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_09.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २५ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_12.htmlअर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २६ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_971.html अर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २७ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/06/blog-post_24.html अर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २८ - http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/07/blog-post.html बसन्त के. सी अर्घाखाँचीका फोटोहरु - भाग २९ http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html Arun Khanal, Maryland, USA, + Nater Prasad + सजाक खनाल ( Sajak Khanal + Keshar Mani Poudel, Doha Qatar + बाबुराम खनाल दादरी यू. पी .इंडिया
अर्घाखाँचीका फोटोहरु भाग - ३० http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/09/blog-post_9623.htmlखाचिकोट्-५ फुदवाङका शंकर , करण बहादुर, बेल बहादुर ,साबित्रा र राम बहादुर राना भाट अर्घाखाँचीका फोटोहरु भाग- ३१ http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/09/blog-post_28.html इजरायल +Shankar Panday, Kathmandu + Ram Bahadur Rana
अर्घाखाँचीका फोटोहरु भाग- ३२ http://arghakhanchitimes.blogspot.com/2008/10/blog-post.html Ram Bahadur Rana